20 - 02 - 2020

BRİÇ VE MATEMATİK

BRİÇ VE MA­TE­MATİK
*Ço­cu­ğu­nu­zun sat­ranç öğ­ren­me­si­ni ister mi­si­niz?
*Ya briç öğ­ren­me­si­ni,oy­na­ma­sı­nı?
Bi­rin­ci so­ru­ya Evet de­di­ği­ni­zi,ikin­ci­ye evet de­me­di­ği­ni­zi,ya da ikir­cik­li dav­ran­dı­ğı­nı­zı bi­li­yo­rum.
Bri­cin is­kam­bil ka­ğıt­la­rıy­la oy­nan­dı­ğı için bunu dü­şün­müş ola­bi­lir­si­niz. Ama is­kam­bil ka­ğıt­la­rı neden bizim ül­ke­miz­de bu kadar hor gö­rü­lü­yor? Kumar aracı ol­du­ğu için mi? Kumar aracı ola­rak kul­la­nı­lan o kadar çok şey var ki, is­kam­bil ka­ğı­dı­na sıra gel­mez. Neyse…
İskam­bil ka­ğıt­la­rı hak­kın­da bir­kaç söz etmek is­ti­yo­rum.
*İlk ola­rak Çin'de or­ta­ya çık­mış.
*Av­ru­pa'ya 14.yüz­yıl­da gel­di­ği sa­nıl­mak­ta­dır.
*En yay­gın kanı,Çin'den,Hin­dis­tan ve Pers top­rak­la­rı­na,ora­dan da Mısır'a ge­çi­yor. Mısır'dan,ön­ce­lik­le İber Ya­rı­ma­da­sı ve İtalya'ya,ora­dan da bütün Av­ru­pa'ya ya­yıl­mış­tır. Yani Av­ru­pa'ya is­kam­bil ka­ğı­dı­nı ilk ta­nış­tı­ran Müs­lü­man­lar ol­muş­tur.
*Av­ru­pa'ya ge­lin­ce her ülke ken­di­ne göre an­lam­lar yük­le­miş bu kağıt des­te­si­ne. Ör­ne­ğin Fran­sız­lar kupa(kör) ren­gi­ne, kal­ka­nı an­dır­dı­ğı için asil­le­ri ve ki­li­se­yi sim­ge­le­miş­ler.
*Maça(pik)İngi­liz­le­rin sa­vaş­çı ru­hu­nu sim­ge­le­yen mız­rak ucuna ben­ze­til­miş,yani ordu ve as­ker­li­ği;
*Karo ki­re­mi­ti an­dı­ran şek­liy­le orta sı­nı­fı,
*Sinek(trefl) ise yon­ca­yı an­dı­ran şek­liy­le köylü sı­nı­fı­nı tem­sil eteği dü­şü­nül­müş.
Tabii bir 52 lik is­kam­bil des­te­si­nin öy­kü­sü­nü an­lat­mak bir kitap ko­nu­su. Kız­lar(dam­lar) ru­alar(pa­paz­lar) Va­le­ler(fanti,bacak,oğlan) başka an­lam­lar,top­lum­sal yük­le­me­ler falan…
Yeri gel­miş­ken,bizim Türk­le­rin en sev­di­ği kağıt oyunu piş­ti­dir. Piş­ti­de va­le­ye(oğlan,fanti,bacak) ad­la­rı ve­ri­lir. Tabii OĞLAN gücü tem­sil eder. Yani bacak her şeyi alır!
Başka gizli an­lam­lar da var­mış;dün­ya­nın dü­ze­ni ile il­gi­li…
*4 renk dört mev­si­mi,52 kart ol­ma­sı yılın hafta sa­yı­sı­nı,her renk­ten 13 ka­ğı­dın ol­ma­sı ayın dön­gü­sü­nü sem­bol­le tem­sil et­ti­ği dü­şü­nül­mek­te­dir.
*Tür­ki­ye'de ve bazı Müs­lü­man ül­ke­ler­de is­kam­bil ka­ğıt­la­rı­na şey­ta­ni mu­ame­le ya­pıl­ma­sı­nın ne­de­ni,bazı ka­ğıt­lar­da mason sim­ge­le­ri­nin bu­lun­du­ğu gibi söy­len­ti­ler de bu­lun­mak­ta­dır.
Ama tüm dün­ya­da po­pü­ler bir des­te­dir 52 lik is­kam­bil des­te­si. Grup­lar­la eğ­len­ce­li oyun­lar oy­na­nır,fal ba­kı­la­bi­lir,il­lüz­yo­nist­le­rin nu­ma­ra gös­te­ri­le­ri için bu­lun­maz bir araç­tır da!
Der­di­miz is­kam­bil ka­ğıt­la­rı­nı an­lat­mak değil. Bu ka­ğıt­lar ünlü bir zeka spo­ru­na da ara­cı­lık eder. Bunun adı BRİÇ'tir.
Tüm dün­ya­nın kabul et­ti­ği bir zeka spo­ru­dur. Baş­tan aşağı st­ra­te­ji­dir,tak­tik­tir. Her anı ma­te­ma­tik­le il­gi­li­dir. Yani mu­ha­ke­me etme(usa vurma) bu oyun­da son­suz­dur.
Ma­te­ma­ti­ği zayıf olan briç oy­na­ya­maz!
Dün­ya­da il­ko­kul ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar için artık briç ders­le­ri ve­ri­li­yor. Ge­liş­miş ül­ke­ler­de ço­cuk­lar için Briç Ku­lüp­le­ri ku­ru­lu­yor. Tür­ki­ye'de de ço­cuk­lar için briç kurs­la­rı,ders­le­ri veren yer­le­rin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Ancak şim­di­lik bu­ra­ya yaz­mı­yo­rum.
Peki bu kadar ya­zı­yı ne için yaz­dık?
Datça'da epey köklü bir Briç ve Sat­ranç Ku­lü­bü Der­ne­ği var. Ara­lık 2018 iti­ba­riy­le yeni öğ­re­necek ye­tiş­kin­ler için bir kurs aç­ma­yı dü­şü­nü­yor­lar. Ay­rı­ca ço­cuk­la­ra da briç öğ­ret­mek üze­ri­ne iyi dü­şün­ce­le­ri var.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de Datça Briç ve Sat­ranç Ku­lü­bü Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­le­ri ile konu hak­kın­da daha ay­rın­tı­lı bir rö­por­taj ya­pa­ca­ğız.